Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

chứng chỉ giảng viên chính

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG II

cấp chứng chỉ giảng viên chính phôi chuẩn của bộ 0976250011

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG THAM GIA KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN CHÍNH

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) có 1 trong các điều kiện sau:

·         Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

·         Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên

II.  HỒ SƠ VÀ HỌC PHÍ KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN CHÍNH

·         Học Phí : 2.500.000đ/ Khóa Học/Học Viên

·         Hồ sơ :

-         2 ảnh 3*4

-         1 chứng minh thư photo hoặc 1 giấy khai sinh photo công chứng

-         1 bằng đại học photo công chứng

·         Đặc Biệt : Những học viên có nhu cầu học chứng chỉ giảng viên chính . Thì phải có chứng chỉ giảng viên hệ cao đẳng đại học .

III. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG LỚP CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN CHÍNH

·         Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

·         Có kiến thức sâu về lý luận hành chính nhà nước; nắm vững và vận dụng tốt đường lối, chính sách, phát luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nói chung và GDĐH nói riêng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ

·         Cập nhật được tri thức và xu thế phát triển GDĐH trên thế giới, chiến lược phát triển GDĐH Việt Nam theo cơ chế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa; cập nhật được các xu hướng, kinh nghiệm trong nước, quốc tếtrong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chủ động phát triển các năng lực cốt lõi của giảng viên chính.

·         Thực hiện nhiệm vụ có tính chuyên nghiệp theo vị trí chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ở cơ sở GDĐH

·         Thông thạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định tại mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

 

IV. NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN CHÍNH

Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết gồm

·         Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết

·         Ôn tập: 10 tiết

·         Kiểm tra: 6 tiết

·         Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

·         Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 4 tiết

Chương trình gồm 11 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch, được bố cục thành 3 phần:

·         Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung: 4 chuyên đề

·         Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp: 7 chuyên đề

·         Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

Cấu trúc chương trình

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung: 4 chuyên đề

Chuyên đề 1: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung: Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục đại học Việt Nam trước yêu cầu đào tao nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

a. Xu thế phát triển GDĐH và đào tao nguồn nhân lực

·         Phát triển GDĐH và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực của một số quốc gia: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật, Hàn

·         Xu hướng, cơ hội và động lực mới của phát triển GDĐH thế giới trong thế kỷ 21

·         Năng lực cạnh tranh của các quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế tri thức và xã hội thông tin

b. Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và định hướng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020

·         Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

·         Định hướng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

c. Các giải pháp đổi mới GDĐH Việt Nam đến năm 2020

·         Đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo

·         Quy hoạch mạng lướt, xây dựng hệ thống GDĐH mở, liên thông, học suốt đời và xây dựng xã hội học tập

·         Đổi mới quản lý GDĐH

·         Phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý

·         Hoạt động khoa học và công nghệ

·         Huy động nguồn lực và cơ chế tài chính

·         GDĐH và hội nhập quốc tế

Chuyên đề 2: Lý luận về hành chính nhà nước

==> Hành chính nhà nước

·         Quản lý nhà nước và hành chính nhà nước

·         Các nguyên tắc hành chính nhà nước

·         Các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước

==> Chính sách công

·         Tổng quan về chính sách công

·         Hoạch định chính sách công

·         Tổ chức thực hiện chính sách công

·         Đánh giá chính sách công

==> Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

·         Khái quát về kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

·         Nguyên tác kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

·         Nội dung kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Chuyên đề 3: Quản lý Giáo Dục Đại Học trong cơ chế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa

a. Quản lý nhà nước về Giáo Dục Đại Học trong cơ chế thị trường

·         Quản lý nhà nước về Giáo Dục Đại Học

·         Quản lý nhà nước về Giáo Dục Đại Học trong cơ chế hành chính tập trung và cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

·         Mô hình quản lý công mới và áp dụng đối với Giáo Dục Đại Học

·         Cải cách hành chính nhà nước trong Giáo Dục Đại Học

b. Chính sách phát triển Giáo Dục Đại Học

·         Các chính sách lớn của Nhà nước về Giáo Dục Đại Học

·         Quy hoạch mạng lưới cơ sở Giáo Dục Đại Học

·         Phân tầng trong Giáo Dục Đại Học

·         Đổi mới quản trị cơ sở Giáo Dục Đại Học

·         Quản trị đại học và tự chủ đại học

·         Mô hình quản trị đại học của một số quốc gia

·         Mô hình quản trị đại học ở Việt Nam

·         Đổi mới quản trị cơ sở Giáo Dục Đại Học trước yêu cầu mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Chuyên đề 4: Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học

a. Tổ chức các hoạt động Nghiên Cứu Khoa Học cho tổ, nhóm chuyên môn

·         Đặt mục tiêu, chủ trì, phối hợp trong tổ nhóm chuyên môn, đề xuất, khai thác, tìm kiếm các đề tài, đề án khoa học

·         Xây dựng kế hoạch, đề cương, dự toán kinh phí và tập hợp lực lượng cho hoạt động nghiên cứu

·         Tổ chức triển khai nghiên cứu và viết báo cáo khoa học

·         Phổ biến khoa học và triển khai chuyển giao ứng dụng kết quả Nghiên Cứu Khoa Học . Hướng dẫn người học liên kết kiến thức liên ngành để giải quyết vấn đề trong quá trình giảng dạy

·         Đưa ra các tình huống, các vấn đề(lý thuyết và thực tiễn) cần giải quyết

·         Vận dụng kiến thức chuyên ngành hoặc môn học liên quan để giải quyết các vấn đề đặt ra

c. Phương pháp viết bài báo và báo cáo khoa học

·         Phương pháp viết bài báo khoa học

·         Phương pháp viết báo cáo tổng thuật chuyên ngành

·         Phương pháp viết và trình bày báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế

·         Phương pháp viết báo cáo kết quả ứng dụng khoa học công nghệ

 

Phần II: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Chuyên đề 5: Phát triển đội ngũ giảng viên chính trong cơ sở GDĐH trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế

a. Vị trí, vai trò của đội ngũ giảng viên chính trong cơ sở GDĐH trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và chủ động hội nhập quốc tế

·         Giảng dạy và tham gia quá trình đào tạo

·         Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

·         Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo của ngành, chuyên ngành đạt trình độ khu vực và quốc tế

·         Tham gia hoạt động quản lý và cung ứng dịch vụ

·         Chủ động hội nhập quốc tế và đào tạo, Nghiên Cứu Khoa Học và chuyển giao công nghệ

b. Phát triển đội ngũ giảng viên ở các cơ sở GDĐH

·         Chức trách, nhiệm vụ cụ thể của giảng viên chính

·         Những yêu cầu về năng lực nghề nghiệp của giảng viên chính

·         Quy hoạch đội ngũ (theo ngành, chuyên ngành) trong cơ sở GDĐH

·         Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên (tuyển dụng, đào tạo …)

·         Đánh giá đội ngũ giảng viên (đánh giá của giảng viên, của thủ trưởng cơ sở đào tạo, của người học, của xã hội …)

Chuyên đề 6: Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

a. Đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiễn sĩ ở Việt Nam

·         Mục tiêu, yêu cầu đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

·         Thực trạng công tác quản lý đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ở Việt Nam

·         Đào tạo theo học chế tín chỉ

b. Quản lý đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

·         Lập kế hoạch đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, và tiến sĩ

·         Tổ chức đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

·         Chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

·         Kiếm tra công tác đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

·         Các chủ trương đổi mới quản lý đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, đổi mới đánh giá kết quả học tâp của sinh viên và học sinh

c. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

·         Lựa chọn phương pháp tiếp cận phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

·         Xây dựng quy trình phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

·         Kiểm tra đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

·         Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng và biên dịch tài liệu phục vụ đào tạo

d. Báo cáo kinh nghiệm công tác quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

Chuyên đề 7: Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực

a. Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội

·         Khái niệm đổi mới phương pháp giảng dạy đại học

·         Một số xu hướng đổi mới phương pháp dạy học

·         THiết kế phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học

·         Các xu hướng đổi mới phương pháp đào tạo đại học hướng phát triển cá nhân

b. Vận dụng phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực vào dạy học các chuyên ngành

·         Gắn bó với thực tiễn, lấy thực tiễn làm trung tâm

·         Làm cho sinh viên biết tự học, tự nghiên cứu, vận dụng theo đặc thù của ngành học

·         Tận dụng sự hỗ trợ của phương tiện công nghệ trong dạy học

·         Phú hợp với năng lực, sở trường, điều kiện để phát triển tiềm năng cá nhân

·         c. Báo cáo kinh nghiệm giảng dạy của chuyên gia

Chuyên đề 8: Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

a. Tổng quan về quản lý chất lượng và kinh nghiệm của một số quốc gia

·         Chính sách chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, công khai chất lượng và xếp hạng trong Giáo Dục Đại Học ở 1 số quốc gia

·         Vai trò, vị trí của kiểm định chất lượng trong đảm bảo chất lượng Giáo Dục Đại Học

b. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng Giáo Dục Đại Học Việt Nam

·         Thực trạng công tác đảm bảo chất lượng Giáo Dục Đại Học

·         Xây dựng chính sách đảm bảo chất lượng Giáo Dục Đại Học

c. Báo cáo công tác đảm bảo chất lượng của một cơ sở Giáo Dục Đại Học

Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

a. Những vấn đề chung về quản lý hoạt động Nghiên Cứu Khoa Học

·         Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ

·         Gắn kết giữa đào tạo và Nghiên Cứu Khoa Học , chuyển giao công nghệ và phổ biến kiến thức ở cơ sở Giáo Dục Đại Học

b. Quản lý hoạt động Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ

·         Quản lý hoạt động Nghiên Cứu Khoa Học

·         Quản lý triển khai hoạt động ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ

·         Tổ chức thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ

·         Công bố kết quả, đăng ký bản quyền và sở hữu trí tuệ

c. Hợp tác và liên kết trong Nghiên Cứu Khoa Học và chuyển giao công nghệ

·         Hoạt động hợp tác và liên kết trong Nghiên Cứu Khoa Học và chuyển giao công nghệ

·         Quản lý hoạt động hợp tác và liên kết trong Nghiên Cứu Khoa Học và chuyển giao công nghệ

d. Báo cáo kết quả hoạt động Nghiên Cứu Khoa Học của một số cơ sở Giáo Dục Đại Học

Chuyên đề 10: Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở giáo dục đại học

a. Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở Giáo Dục Đại Học (văn hóa nhà trường) và phát triển thương hiệu

·         Khái niêm văn hóa nhà trường

·         Văn hóa nhà trường và xây dựng thương hiệu của nhà trường

b. Văn hóa nhà trường và đạo đức nghề nghiệp

·         Đạo đức nghề nghiệp và biểu hiện của đạo đức nghề nghiệp

·         Hình thành và bảo vệ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp qua xây dựng văn hóa nhà trường

c. Văn hóa nhà trường và phát triển đội ngũ

·         Các yêu cầu về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đối với giảng viên đại học

·         Nuôi dưỡng văn hóa nhà trường và vấn đề phát triển phẩm chất , năng lực nghề nghiệp cho giảng viên và người học

d. Báo cáo thực tiễn công tác xây dựng văn hóa nhà trường của một cơ sở Giáo Dục Đại Học

Chuyên đề 11: WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo

a. Hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo

·         Các quy định hợp tác quốc tế về Giáo Dục Đại Học

·         Hợp tác quốc tế về đào tạo

·         Hợp tác quốc tế trong Nghiên Cứu Khoa Học, chuyển giao công nghệ và đào tạo cán bộ khoa học

b. WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo

·         WTO với dịch vụ giáo dục đào tạo

·         Chính sách và đối sách của các nước thành viên

·         Bài học kinh nghiệm của một số quốc gia: Trung quốc, Hàn Quốc, Malaysia

·         WTO và chính sách hội nhập quốc tế của Việt Nam

Phần III: TÌM HIỂU VÀ VIẾT THU HOẠCH

1.     Tìm hiểu thực tế

a. Mục đích: Tìm hiểu, quan sát và trao đổi kinh nghiệm công tác qua thực tiễn tại 1 đơn vị cụ thể. Giúp gắn kết giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành

b. Yêu cầu:

·         Giảng viên xây dựng bảng quan sát để học viên ghi nhận trong quá trình đi thực tế. Học viên chuẩn bị trước câu hỏi hoặc vấn đề cần làm rõ trong quá trình đi thực tế

·         Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bố trí tổ chức và sắp xếp đi thực tế cho học viên. Cơ quan, đơn vị học viên đến thực tế chuẩn bị báo cáo kinh nghệm và tạo điều kiện để học viên trao đổi, chia sẻ kinh  nghiệm thực tiễn

2. Viết thu hoạch

a. Mục đích

·         Là phần thu hoạch kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) trong thời gian 6 tuần

·         Đánh giá mức độ kết quả học tập của học viên đã đạt được qua chương trình bồi dưỡng, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được vào thưc tiễn công tác của chức danh nghề nghiệp giảng viên chính

b. Yêu cầu

·         Cuối khóa học, mỗi học viên viết 1 bài thu hoạch gắn với công việc mà mình đang đảm nhận, trong đó nêu được kiến thức và kỹ năng thu nhận được, phân tích công việc hiện nay và đề xuất vận dụng vào công việc

·         Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể sẽ được thông báo cho học viên khi bắt đầu khóa học

·         Đảm bảo đúng yêu cầu của một bài thu hoạch

·         Độ dài không quá 25 trang A4 (không kể trang bìa, phần tài liệu tham khảo và phụ lục)

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TOÀN QUỐC

Đ/C : Số 68  - Nguyễn Hoàng - Mỹ Đình  2  - Nam Từ Niêm  - Hà Nội.

Hotline : 0976 250 011 Ms Thu Phương ( PĐT)

Emai : thuphuong@giaoducvietnam.edu.vn

Web : http://nghiepvusupham.net.vn