Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

NVSP dành cho Giáo viên TCCN

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG CÁC LỚP  BỒI DƯỠNG             

CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN CHÍNH 

                   VÀ CHỨNG CHỈ GIÁO VIÊN                        

 

 

 

A. KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

GIẢNG VIÊN CHÍNH HẠNG II

cấp chứng chỉ giảng viên chính phôi chuẩn của bộ 0976250011

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG THAM GIA KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN CHÍNH

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) có 1 trong các điều kiện sau:

·         Đang giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

·         Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên

II.  HỒ SƠ VÀ HỌC PHÍ KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN CHÍNH

·         Học Phí : 2.500.000đ/ Khóa Học/Học Viên

·         Hồ sơ :

-         2 ảnh 3*4

-         1 chứng minh thư photo hoặc 1 giấy khai sinh photo công chứng

-         1 bằng đại học photo công chứng

·         Đặc Biệt : Những học viên có nhu cầu học chứng chỉ giảng viên chính . Thì phải có chứng chỉ giảng viên hệ cao đẳng đại học .

III. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG LỚP CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN CHÍNH

·         Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

·         Có kiến thức sâu về lý luận hành chính nhà nước; nắm vững và vận dụng tốt đường lối, chính sách, phát luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nói chung và GDĐH nói riêng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ

·         Cập nhật được tri thức và xu thế phát triển GDĐH trên thế giới, chiến lược phát triển GDĐH Việt Nam theo cơ chế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa; cập nhật được các xu hướng, kinh nghiệm trong nước, quốc tếtrong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chủ động phát triển các năng lực cốt lõi của giảng viên chính.

·         Thực hiện nhiệm vụ có tính chuyên nghiệp theo vị trí chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ở cơ sở GDĐH

·         Thông thạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định tại mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

 

IV. NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ GIẢNG VIÊN CHÍNH

Thời gian bồi dưỡng: 240 tiết gồm

·         Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176 tiết

·         Ôn tập: 10 tiết

·         Kiểm tra: 6 tiết

·         Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết

·         Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 4 tiết

Chương trình gồm 11 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch, được bố cục thành 3 phần:

·         Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung: 4 chuyên đề

·         Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp: 7 chuyên đề

·         Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch

Cấu trúc chương trình

Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung: 4 chuyên đề

Chuyên đề 1: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung: Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển giáo dục đại học Việt Nam trước yêu cầu đào tao nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế

a. Xu thế phát triển GDĐH và đào tao nguồn nhân lực

b. Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và định hướng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020

c. Các giải pháp đổi mới GDĐH Việt Nam đến năm 2020

Chuyên đề 2: Lý luận về hành chính nhà nước

==> Hành chính nhà nước

==> Chính sách công

==> Kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ

Chuyên đề 3: Quản lý Giáo Dục Đại Học trong cơ chế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa

a. Quản lý nhà nước về Giáo Dục Đại Học trong cơ chế thị trường

b. Chính sách phát triển Giáo Dục Đại Học trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học

c. Tổ chức các hoạt động Nghiên Cứu Khoa Học cho tổ, nhóm chuyên môn

d. Phương pháp viết bài báo và báo cáo khoa học

Phần II: KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Chuyên đề 5: Phát triển đội ngũ giảng viên chính trong cơ sở GDĐH trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế

a. Vị trí, vai trò của đội ngũ giảng viên chính trong cơ sở GDĐH trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và chủ động hội nhập quốc tế

b. Phát triển đội ngũ giảng viên ở các cơ sở GDĐH

Chuyên đề 6: Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

a. Đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiễn sĩ ở Việt Nam

b. Quản lý đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

c. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo và biên soạn giáo trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

d. Báo cáo kinh nghiệm công tác quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

Chuyên đề 7: Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực

a. Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội

b. Vận dụng phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực vào dạy học các chuyên ngành

  c. Báo cáo kinh nghiệm giảng dạy của chuyên gia

Chuyên đề 8: Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

a. Tổng quan về quản lý chất lượng và kinh nghiệm của một số quốc gia

b. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng Giáo Dục Đại Học Việt Nam

c. Báo cáo công tác đảm bảo chất lượng của một cơ sở Giáo Dục Đại Học

Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

a. Những vấn đề chung về quản lý hoạt động Nghiên Cứu Khoa Học

b. Quản lý hoạt động Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ

c. Hợp tác và liên kết trong Nghiên Cứu Khoa Học và chuyển giao công nghệ

Chuyên đề 10: Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở giáo dục đại học

a. Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở Giáo Dục Đại Học (văn hóa nhà trường) và phát triển thương hiệu

b. Văn hóa nhà trường và đạo đức nghề nghiệp

c. Văn hóa nhà trường và phát triển đội ngũ

d. Báo cáo thực tiễn công tác xây dựng văn hóa nhà trường của một cơ sở Giáo Dục Đại Học

Chuyên đề 11: WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo

a. Hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo

b. WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo

Phần III: TÌM HIỂU VÀ VIẾT THU HOẠCH

1.     Tìm hiểu thực tế

a. Mục đích: Tìm hiểu, quan sát và trao đổi kinh nghiệm công tác qua thực tiễn tại 1 đơn vị cụ thể. Giúp gắn kết giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành

b. Yêu cầu:

·         Giảng viên xây dựng bảng quan sát để học viên ghi nhận trong quá trình đi thực tế. Học viên chuẩn bị trước câu hỏi hoặc vấn đề cần làm rõ trong quá trình đi thực tế

·         Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bố trí tổ chức và sắp xếp đi thực tế cho học viên. Cơ quan, đơn vị học viên đến thực tế chuẩn bị báo cáo kinh nghệm và tạo điều kiện để học viên trao đổi, chia sẻ kinh  nghiệm thực tiễn

2. Viết thu hoạch

a. Mục đích

·         Là phần thu hoạch kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) trong thời gian 6 tuần

·         Đánh giá mức độ kết quả học tập của học viên đã đạt được qua chương trình bồi dưỡng, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được vào thưc tiễn công tác của chức danh nghề nghiệp giảng viên chính

b. Yêu cầu

·         Cuối khóa học, mỗi học viên viết 1 bài thu hoạch gắn với công việc mà mình đang đảm nhận, trong đó nêu được kiến thức và kỹ năng thu nhận được, phân tích công việc hiện nay và đề xuất vận dụng vào công việc

·         Các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể sẽ được thông báo cho học viên khi bắt đầu khóa học

·         Đảm bảo đúng yêu cầu của một bài thu hoạch

·         Độ dài không quá 25 trang A4 (không kể trang bìa, phần tài liệu tham khảo và phụ lục)

 

B. THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIÁO VIÊN TCCN.

 

Ban hành kèm theo thông tư số 10/2013/TT - BGDĐT

 
 
 

 

Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

Căn cứ thông tư số 10/2013/TT--BGD&ĐT ngày 28/3/2013 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp;

Công ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên thay cho khóa đào tạo NVSP bậc 1, bậc 2 trước đây như sau:  

 

I.  ĐỐI T­ƯỢNG BỒI D­ƯỠNG

1. Những Giáo viên TCCN nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng NVSP.

2. Những người có bằng Tốt nghiệp đại học nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy trong các trường TCCN hoặc các cơ sở đào tạo.

 

 

II. NỘI  DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TCCN ban hành theo thông tư số 61/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/10/2007 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:21 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự chọn: 4 tín chỉ).

 

. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ

 

Stt

Học phần bồi dưỡng

Số tín chỉ

1

Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp

4

2

Giáo dục học nghề nghiệp

3

3

Tổ chức và quản lí quá trình dạy học

3

4

Phương pháp và kĩ năng dạy học 

4

5

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

2

6

Giao tiếp và ứng xử sư phạm

2

7

Thực tập sư phạm

3

 

Tổng số

21

 

Nội dung các học phần tự chọn tối thiểu: 04 tín chỉ

 

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Phát triển chương trình đào tạo TCCN

2

2

Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN

2

3

Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp

2

4

Ứng dụng CNTT trong dạy học

2

5

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

2

6

Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN

2

 

 

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

- Hình thức 1: Học liên tục vào các ngày trong tuần (trừ chủ nhật).

- Hình thức 2: Học vào các ngày thứ 7, chủ nhật.

 

IV. HỌC PHÍ

- 2.200.000 vnđ/1 học viên/1 khóa học

GIẢM 200K KHI ĐĂNG KÝ NHÓM TRỰC TIẾP HOẶC ĐĂNG KÝ QUA ONLINE

 

V. HỒ SƠ

1. CMT phô tô (không cần công chứng)

2. 2 ảnh 3 x 4cm ( 2 ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh).

VI. ĐỊA ĐIỂM

1.     Thời gian: 

Lớp Ban Ngày : Thứ 7 và Chủ Nhật

Hoặc Lớp Tối  : Thứ 2 – 4 – 6

2. Địa điểm học: 68 - Nguyễn Hoàng - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm – Hà Nội.

 
 

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TOÀN QUỐC

Đ/C :  68 - Nguyễn Hoàng - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm – Hà Nội. ( Văn Phòng Tiếp Nhận Hồ Sơ )

Hotline : 0976 250 011 - 0979 8686 20 Ms Thu Phương ( PĐT)

Web : http://nghiepvusupham.net.vn/ 

Email : thuphuong@giaoducvietnam.edu.vn

 

Zalo/Facebook : 0976 250 011 

Hình Ảnh Mộ Số SInh Viên Đã Hoàn Thành Xong Khóa Học