Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Phiếu đăng ký lớp giảng viên

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC BỒI DƯỠNG

LỚP: NVSP DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐH-CĐ

 

 Họ và tên:.......................................................... .............................................................................  

Sinh ngày:.............tháng...........năm..............................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân:........................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................................

Dân tộc:..........................................................................................................................................

Quê quán:.......................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:..............................................................................................................................

Đã có bằng tốt nghiệp ..............................................................(Đại học) năm.............................

Ngành học................................................................Loại hình đào tạo..........................................

Xếp hạng tốt nghiệp.....................Số vào sổ.....................ngày ký cấp bằng.................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................................

Cơ quan công tác hiện nay:...........................................................................................................

Điện thoại cơ quan:..............................................Di động:...........................................................

Chức vụ công tác (chính quyền, Đảng, đoàn thể):........................................................................

.......................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

                                                                              Ngày..................tháng.............năm...........

 

Xác nhận của cơ quan hoặc xã

(phường) nơi đăng ký hộ khẩu

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                 

                                               

 - Hồ sơ đăng ký lớp giảng viên bao gồm:

+ Bằng đại học photo công chứng
+ Giấy khai sinh bản sao
+ Chứng minh thư phô tô
+ Phiếu đăng ký học có dán ảnh và xin xác nhận của cơ quan (theo mẫu)
+ 2 ảnh 3x4