Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Tải mẫu phiếu thực tập

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM

Họ và tên giáo sinh:……………………………………………………………………………………

Ngành đào tạo:…………………………………………………………………………………………

Trường TTSP:…………………………………………Tỉnh………………………………………….

KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM

Thời gian thực tập: Từ ngày……tháng…..năm…… đến ngày…..tháng…..năm….

Điểm thực tập giảng dạy (thang điểm 20): ……………………………………………………………

Điểm thực tập chủ nhiệm (thang điểm 20): …………………………………………………………...

            1. Nhận xét về công tác thực tập giảng dạy (tinh thần, thái độ, trình độ nắm và vận dụng kiến thức, nguyên tắc và phương pháp dạy học)

 

 

 

 

 

            2. Nhận xét về công tác thực tập chủ nhiệm (tinh thần, thái độ, tác phong vận dụng các phương pháp, biện pháp thực hiện kế hoạch, kết quả)

 

 

 

 

 

            3. Nhận xét chung (so với yêu cầu đối với người thầy giáo trong giai đoạn hiện đại)

 

 

 

 

            4. Xếp loại:

 

           

Ngày…..tháng…..năm….

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP

 

 

 

 

Ngày…..tháng…..năm….

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

(Ký rõ họ tên và đóng dấu)